Frequently Asked Questions & Answers (FAQ)

A catalog of a frequently asked questions about SIVANTO® prime insecticide. A handy guide with quick insights to the most relevant questions.

Wat is Sivanto Prime?

Sivanto Prime is het nieuwste insecticide van Bayer Crop Science voor de beheersing van de belangrijkste zuigende insecten dat uitstekend past in een duurzame teelt. Sivanto Prime beschermt uw gewas tegen een brede reeks aan insecten, zoals wittevlieg (kas- en tabakswittevlieg), bladluis, wol-, dop- en schildluis, cicaden, perenbladvlo, wantsen en trips en is effectief tegen zowel nymfen/larven als volwassen stadia. Sivanto Prime heeft een snelle aanvangswerking en wordt door het blad opgenomen, waarna de actieve stof zich verplaatst in de richting van de sapstroom. Tot slot, het werkingsmechanisme van de actieve stof flupyradifurone, maakt dat Sivanto Prime een aanwinst is in resistentiemanagementstrategieën.

Wat is het werkingsmechanisme van Sivanto Prime?

Sivanto Prime werkt in het centrale zenuwstelsel van het insect als een agonist van de nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) van het insect. De actieve stof flupyradifurone bootst de natuurlijke neurotransmitter na Het langdurige effect van het product resulteert in de verstoring van het zenuwstelstel van het insect, waarna het sterft.

Wat maakt Sivanto Prime uniek?

Sivanto Prime heeft een zeer snelle effectieve werking tegen zuigende insecten en een gunstig profiel. Dankzij de snelle aanvangswerking is Sivanto Prime ook een belangrijk hulpmiddel om virusoverdracht door middel van luis of wittevlieg te beperken.

Hoe is Sivanto Prime geclassificeerd in het IRAC werkingsmechanismeschema?

Het Werkingsmechanisme Team van het Insecticide Resistance Action Committee (IRAC) heeft de actieve stof van Sivanto Prime, flupyradifurone, geclassificeerd in de nieuwe subgroep 4D – Butenolides, in groep 4, de nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonisten.

Welke innovatie karakteriseert Sivanto Prime's formuleringsconcept?

SIVANTO® Prime heeft een uniek formuleringsconcept gebaseerd op een speciaal op maat gemaakt emulgator systeem dat nooit eerder door Bayer is gebruikt. De formulering is makkelijk te gebruiken en op te slaan dankzij een verbeterde kou stabiliteit en biedt een snelle oplosbaarheid en goede mengbaarheid in de spuittank. De geavanceerde retentie-eigenschappen resulteren in een goede bedekking en verbeterde bladpenetratie om een snelle werking van de actieve stof te verzekeren.

Wat is het werkingsspectrum van Sivanto Prime?

Sivanto Prime is voornamelijk een insecticide tegen zuigende insecten dat toegepast mag worden in een brede reeks van groenten-, fruit- en sierteeltgewassen, zoals tomaat, komkommer, paprika, courgette, komkommer, watermeloen, framboos, aardbei, appel, peer, bloembol- en bloemknolgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt.

Wat zijn de kernvoordelen en eigenschappen van Sivanto Prime?

De nieuwe butenolide chemie maakt Sivanto Prime tot een systemisch insecticide dat ingezet kan worden voor de beheersing van een brede reeks zuigende insecten , zoals luizen, wittevlieg, wantsen en andere belangrijke plagen. Sivanto Prime past uitstekend in een geïntegreerde teelt en is veilig voor (honing)bijen hommels (bij toepassing volgens etiket). Tevens is Sivanto Prime veilig voor de meeste nuttige insecten.

Met de komst van Sivanto Prime hebben telers de beschikking over een modern, snelwerkend en betrouwbaar insecticide.

Kan Sivanto Prime worden toegepast tijdens de bloei voor bijen aantrekkelijke gewassen?

Na uitgebreide lab- en veldstudies is gebleken dat Sivanto Prime in de worst case scenario's een lage intrinsieke toxiciteit heeft voor volwassen en onvolwassen stadia van honingbijen. Studies tonen aan dat Sivanto Prime geen nadelige effecten op foeragerende honingbijen, hun foerageactiviteit, broed- en kolonievorming, vitaliteit bij bijenkasten en bijengezondheid of op overwinterende kolonies bij gebruik volgens het etiket.

Sivanto Prime mag gedurende de bloei worden toegepast, mits Sivanto Prime niet wordt gemengd met een fungicide uit de groep van de DMI-fungiciden (FRAC groep 3). De menging van Sivanto Prime met een DMI-fungicide mag niet worden toegepast op bloeiende planten, in de buurt van bloeiende planten of op niet-bloeiende planten wanneer deze actief bezocht worden door bijen of hommels.

De menging van Sivanto Prime met een DMI-fungicide is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken.

Met welke chemische groepen kan Sivanto Prime in een schema worden toegepast?

Sivanto Prime is, als modern insecticide ter beheersing van zuigende insecten met een uitstekend profiel voor nuttigen en bestuivers, de perfecte nieuwe tool binnen een geïntegreerd systeem. Sivanto Prime past uitstekend in een geïntegreerd schema met ketoenolen (zoals Movento/Batavia, Oberon, Envidor) en biologsiche gewasbeschermingsmiddelen.

Past Sivanto Prime binnen een geintegreerd systeem?

Sivanto Prime is door de minimale risico’s  op nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes, sluipwespen en roofmijten het ideale product binnen een geïntegreerd teeltsysteem. Sivanto Prime kan echter effecten hebben op roofwantsen, zoals Orius laevigatus , Macrolophus caliginosus, Nesidiocoris tenuis.

Hoe snel is de aanvangswerking van Sivanto Prime?

Een bladtoepassing met Sivanto Prime zorgt voor een snelle vermindering van het zuigen van de luis, waarna de afscheiding van honingdauw sterk afneemt. Na enkele uren zijn de eerste dode luizen zichtbaar en binnen twee dagen is de maximale afdoding bereikt.

Wat wordt bedoeld met de systemische en translaminaire werking van Sivanto Prime?

Sivanto Prime wordt opgenomen door het blad en verplaatst zich door het xyleem in de richting  van de sapstroom. Daarnaast verdeelt Sivanto Prime zich translaminair naar de onderzijde van  het blad. Door de systemische eigenschappen herverdeelt de actieve stof zich snel en gelijkmatig over het gehele blad, zodat verscholen insecten worden bestreden. Sivanto Prime verdeelt zich niet tegen de sapstroom.

Is Sivanto Prime effectief tegen diverse stadia van de plaag?

Sivanto Prime pakt zowel de larven/nimfenstadia als ook volwassen stadia aan.

Wat wordt aanbevolen voor een actief resistentiemanagement met Sivanto Prime?

Sivanto Prime is een insecticide uit de compleet nieuwe chemische subgroep 4D: butenolides. Sivanto Prime verschilt qua structuur van alle andere insecticiden (zoals neonicotinoïden=CNI, pyrethroiden, organofosfaten ).

Om resistentie te voorkomen dient tussen de verschillende chemische groepen afgewisseld te worden. Afwisselingen tussen de diverse subgroepen verhoogt risico op kruisresistentie. De keto-enolen groep (o.a. Movento, Oberon) vormen een uitstekende afwisselpartner van Sivanto Prime.